Persondatapolitik

Privatlivspolitik for Torben Palmer Hansens psykologklinik.

Behandling af dine oplysninger
Jeg, Psykolog Torben Palmer Hansen, er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at registrere og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede op-tegnelser for psykologer.
Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse, bruger – og i nogle specifikke tilfælde vi-deregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Jeg registrerer og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for dig og din behandling):
Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
 • Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
 • Helbredsoplysninger herunder lægens oplysninger i forbindelse med begrundelse for lægehenvisning til psykologbehandling.

Formål
Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Den psykologiske behandling af dig
 • Overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjem-mel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltnin-ger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og op-lysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbe-lastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder eller forsikringsselskaber, hvis disse beder om det og du har givet samtykke til disse.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
 • Afregningsformål

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser: Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Er-hvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til myndigheder (din kommune) eller dit forsikringsselskab.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de føl-somme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelses-forordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Mine databehandlere er p.t.

 • Xdont kartoteks og bogføringsprogram
 • TerapeutBooking A/S

Opbevaring og slettepolitik

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor Jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse. Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller om dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig på torbenpalmer@gmail.com eller telefon 26154500

Adresseoplysninger på klinikken:

Psykolog Torben Palmer Hansen
Åhavevej 12
8600 Silkeborg
Cvr nr 2046 6995
Dato: 14-01-2021